User login

Who's online

There are currently 0 users and 2 guests online.
Home

Algemene voorwaarden

Artikel 1. Toepasselijkheid

Description: http://templates.shoptrader.nl/newpla2004/images/Thinlineorange.png


1.1 Op alle aanbiedingen, bestellingen en overeenkomsten van
CYMTV B.V. zijn deze Algemene Voorwaarden van toepassing.
1.2 Het accepteren van een aanbieding dan wel het doen van een
bestelling houdt in dat u de toepasselijkheid van deze Voorwaarden aanvaardt.
1.3 Van het in deze Voorwaarden bepaalde kan slechts schriftelijk
worden afgeweken, in welk geval de overige bepalingen onverkort van kracht
blijven.
1.4 Alle rechten en aanspraken, zoals in deze Voorwaarden en in
eventuele nadere overeenkomsten ten behoeve van CYMTV B.V. worden bedongen,
worden evenzeer bedongen ten behoeve van door CYMTV B.V. ingeschakelde
tussenpersonen en andere derden.

 

Artikel 1. Toepasselijkheid

Description: http://templates.shoptrader.nl/newpla2004/images/Thinlineorange.png

1.1 Op alle aanbiedingen, bestellingen en
overeenkomsten van CYMTV B.V. zijn deze Algemene Voorwaarden van toepassing.
1.2 Het accepteren van een aanbieding dan wel het doen van een bestelling
houdt in dat u de toepasselijkheid van deze Voorwaarden aanvaardt.
1.3 Van het in deze Voorwaarden bepaalde kan slechts schriftelijk
worden afgeweken, in welk geval de overige bepalingen onverkort van kracht
blijven.
1.4 Alle rechten en aanspraken, zoals in deze Voorwaarden en in
eventuele nadere overeenkomsten ten behoeve van CYMTV B.V. worden bedongen,
worden evenzeer bedongen ten behoeve van door CYMTV B.V. ingeschakelde
tussenpersonen en andere derden.

 

Artikel 2. Aanbiedingen/overeenkomsten

Description: http://templates.shoptrader.nl/newpla2004/images/Thinlineorange.png


2.1 Alle aanbiedingen van CYMTV B.V. zijn vrijblijvend en CYMTV
B.V. behoudt zich uitdrukkelijk het recht voor om de prijzen te wijzigen, in
het bijzonder wanneer dat op grond van (wettelijke) voorschriften
noodzakelijk is. Zie ook artikel 3.6.
2.2 Een overeenkomst komt slechts tot stand na acceptatie van uw
bestelling door CYMTV B.V. CYMTV B.V. is gerechtigd bestellingen te weigeren
dan wel bepaalde voorwaarden aan de levering te verbinden, tenzij
uitdrukkelijk anders bepaald. Indien een bestelling niet wordt geaccepteerd,
deelt CYMTV B.V. dit mee binnen tien (10) werkdagen na ontvangst van de
bestelling.

 

Artikel 3. Prijzen en betalingen

Description: http://templates.shoptrader.nl/newpla2004/images/Thinlineorange.png


3.1 De vermelde prijzen voor de aangeboden producten en diensten
zijn in Euros, inclusief BTW en exclusief handlings- en verzendkosten,
eventuele belastingen of andere heffingen, tenzij anders vermeld of
schriftelijk overeengekomen.
3.2 Betaling dient te geschieden zonder korting of compensatie
binnen veertien (14) dagen na factuurdatum indien het leveringen binnen
Nederland betreft, en binnen eenentwintig (21) dagen na factuurdatum indien
het leveringen buiten Nederland betreft, tenzij anders schriftelijk
overeengekomen.
3.3 Betaling kan geschieden per acceptgiro, vooruitbetaling of
bij ontvangst (per rembours). Bij betaling per bank of giro geldt als datum
van betaling de datum van creditering van de giro- respectievelijk
bankrekening van CYMTV B.V..
3.4 Bij overschrijding van de betalingstermijn bent u vanaf de
dag dat betaling had moeten plaatsvinden in verzuim en bent u vanaf die dag
een vertragingsrente van 1% per maand of een deel van een maand verschuldigd
over het openstaande bedrag. Indien betaling plaatsvindt na aanmaning door
CYMTV B.V. bent u een bedrag van vijfentwintig euro (EUR 25,00) aan
administratiekosten verschuldigd en indien CYMTV B.V. haar vordering ter
incasso uitbesteedt, bent u tevens de incassokosten verschuldigd, welke
tenminste vijftien procent (15%) van het openstaande bedrag zijn,
onverminderd de bevoegdheid van CYMTV B.V. om in plaats daarvan de
daadwerkelijk gemaakte buitengerechtelijke incassokosten te vorderen.
3.5 Indien u met enige betaling in gebreke bent, is CYMTV B.V.
gerechtigd (de uitvoering van) de betreffende overeenkomst en daarmee
samenhangende overeenkomsten op te schorten, dan wel te ontbinden.
3.6 Indien de prijzen voor de aangeboden producten en diensten
stijgen in de periode tussen de bestelling en de uitvoering daarvan, bent u
gerechtigd de bestelling te annuleren dan wel de overeenkomst te ontbinden
binnen tien (10) dagen na mededeling van de prijsverhoging door CYMTV B.V..

 

Artikel 4. Levering

Description: http://templates.shoptrader.nl/newpla2004/images/Thinlineorange.png


4.1 De door CYMTV B.V. opgegeven levertijden zijn slechts
indicatief. Overschrijding van enige leveringstermijn geeft u geen recht op
schadevergoeding en evenmin het recht uw bestelling te annuleren dan wel de
overeenkomst te ontbinden, tenzij de overschrijding van de leveringstermijn
zodanig is dat van u redelijkerwijs niet kan worden verlangd dat u de
overeenkomst in stand laat. U bent in dat geval gerechtigd de bestelling te
annuleren dan wel de overeenkomst te ontbinden voorzover dat noodzakelijk is.
4.2 De levering van de producten geschiedt op de plaats en het
tijdstip waarop de producten gereed zijn voor verzending aan u.

 

Artikel 5. Eigendomsvoorbehoud

Description: http://templates.shoptrader.nl/newpla2004/images/Thinlineorange.png


5.1 De eigendom van geleverde producten gaat pas over, indien u
al hetgeen u op grond van enige overeenkomst aan CYMTV B.V. verschuldigd
bent, heeft voldaan. Het risico ter zake van de producten gaat reeds op het
moment van de aflevering op u over.

 

Artikel 6. Intellectuele en industriële
eigendomsrechten

Description: http://templates.shoptrader.nl/newpla2004/images/Thinlineorange.png

6.1 U dient alle intellectuele en
industri�le eigendomsrechten welke rusten op de door CYMTV B.V. geleverde
producten geheel en onvoorwaardelijk te respecteren.
6.2 CYMTV B.V. garandeert niet dat de aan u geleverde producten
geen inbreuk maken op enig (ongeschreven) intellectueel en/of industrieel
eigendomsrecht van derden.

 

Artikel 7. Reclames en aansprakelijkheid

Description: http://templates.shoptrader.nl/newpla2004/images/Thinlineorange.png

7.1 U heeft de verplichting om bij aflevering
te onderzoeken of de producten aan de overeenkomst beantwoorden. Indien dit
niet het geval is, dient u CYMTV B.V. daarvan zo spoedig mogelijk en in ieder
geval binnen zeven (7) werkdagen na de aflevering, althans nadat constatering
redelijkerwijze mogelijk was, schriftelijk/email en gemotiveerd kennis te
geven.
7.2 Indien is aangetoond dat de producten niet aan de
overeenkomst beantwoorden, heeft CYMTV B.V. de keuze de desbetreffende
producten tegen retournering daarvan te vervangen door nieuwe producten dan
wel de factuurwaarde daarvan te restitueren.
7.3 Indien u een product om welke reden dan ook niet wenst af te
nemen, heeft u als particulier het recht het product binnen zeven (8)
werkdagen na aflevering aan CYMTV B.V. te retourneren. Retourzendingen worden
in dit geval slechts geaccepteerd indien de verpakking van het product
onbeschadigd is, waarbij tevens geldt dat de kosten voor retourzendingen voor
uw rekening komen.

 

Artikel 8. Garantie

Description: http://templates.shoptrader.nl/newpla2004/images/Thinlineorange.png


8.1 Indien CYMTV B.V. producten aan de afnemer levert, is CYMTV
B.V. nimmer tot een verdergaande garantie ten opzichte van de afnemer
gehouden dan waarop CYMTV B.V. ten opzichte van haar toeleverancier aanspraak
kan maken. Garantietermijn zal altijd duidelijk op de factuur worden
aangegeven.
Reclamaties wegens uiterlijk waarneembare gebreken moeten conform de
contractvoorwaarden, doch uiterlijk binnen 7 (zeven) dagen na ontvangst van
de goederen door de opdrachtgever schriftelijk worden ingediend. Voor
Consumenten geldt een termijn van 30 (dertig) dagen. Reclamaties welke door
CYMTV B.V. na het verstrijken van deze termijn worden ontvangen, behoeven
niet door CYMTV B.V. in behandeling te worden genomen.

 

Artikel 9. Bestellingen/communicatie

Description: http://templates.shoptrader.nl/newpla2004/images/Thinlineorange.png


9.1 Voor misverstaan, verminkingen, vertragingen of niet
behoorlijk overkomen van bestellingen en mededelingen ten gevolge van het
gebruik van Internet of enig ander communicatiemiddel in het verkeer tussen u
en CYMTV B.V., dan wel tussen CYMTV B.V. en derden, voor zover betrekking
hebbend op de relatie tussen u en CYMTV B.V., is CYMTV B.V. niet
aansprakelijk, tenzij en voorzover sprake mocht zijn van opzet of grove
schuld van CYMTV B.V..

 

Artikel 10. Overmacht

Description: http://templates.shoptrader.nl/newpla2004/images/Thinlineorange.png


10.1 Onverminderd de overige aan haar toekomende rechten, heeft
CYMTV B.V. ingeval van overmacht het recht om, naar eigen keuze, de
uitvoering van uw bestelling op te schorten, dan wel de overeenkomst zonder
rechterlijke tussenkomst te ontbinden, zulks door u dit schriftelijk mee te
delen en zulks zonder dat CYMTV B.V. gehouden is tot enige schadevergoeding,
tenzij dit in de gegeven omstandigheden naar maatstaven van redelijkheid en
billijkheid onaanvaardbaar zou zijn.
10.2 Onder overmacht wordt verstaan iedere tekortkoming welke
niet aan CYMTV B.V. kan worden toegerekend, omdat zij niet te wijten is aan
haar schuld en noch krachtens de wet, rechtshandeling of in het verkeer
geldende opvattingen voor haar rekening komt.

 

Artikel 11. Diversen

Description: http://templates.shoptrader.nl/newpla2004/images/Thinlineorange.png


11.1 Indien u aan CYMTV B.V. schriftelijk opgave doet van een
adres, is CYMTV B.V. gerechtigd aan dat adres alle bestellingen te verzenden,
tenzij u aan CYMTV B.V. schriftelijk opgave doet van een ander adres waaraan
uw bestellingen dienen te worden gezonden.
11.2 Wanneer door CYMTV B.V. gedurende korte of langere tijd al
dan niet stilzwijgend afwijkingen van deze Voorwaarden zijn toegestaan, laat
dat onverlet haar recht alsnog directe en strikte naleving van deze Voorwaarden
te eisen. U kunt nimmer enig recht doen laten gelden op grond van het feit
dat CYMTV B.V. deze Voorwaarden soepel toepast.
11.3 Indien één of meer van de bepalingen van deze Voorwaarden of
enige andere overeenkomst met CYMTV B.V. in strijd mochten zijn met enig
toepasselijk rechtsvoorschrift, zal de betreffende bepaling komen te
vervallen en zal deze worden vervangen door een door CYMTV B.V. vast te
stellen nieuwe rechtens toelaatbare vergelijkbare bepaling.
11.4 CYMTV B.V. is bevoegd om bij de uitvoering van uw
bestelling(en) gebruik te maken van derden.

 

Artikel 12. Toepasselijk recht en bevoegde rechter

Description: http://templates.shoptrader.nl/newpla2004/images/Thinlineorange.png


12.1 Op alle rechten, verplichtingen, aanbiedingen, bestellingen
en overeenkomsten waarop deze Voorwaarden van toepassing zijn, alsmede op
deze Voorwaarden, is uitsluitend Nederlands recht van toepassing.
12.2 Alle geschillen tussen partijen zullen bij uitsluiting
worden voorgelegd aan de daartoe bevoegde rechter in Nederland.